รหัสผู้ใช้ระบบ
*
รหัสผ่าน
*
 
 

 

 

 
 
 

Untitled Document
  ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan

              ด้วยกองทุนฯ จะดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-Studentloan เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน โดยเฉพาะ e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสถานศึกษาจะได้รับข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรียนของธนาคาร

              ในการนี้ กองทุนฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ผ่านหน้าระบบ e-Studentloan ส่วนของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว

Download คู่มือขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่<<
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

Untitled Document
  ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การปรับปรุงระบบงาน e-Studentloan

              กองทุนฯ จะเพิ่มช่องทางการรับรหัสการยืนยันตัวตน (OTP) ทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ให้กับผู้ใช้งานของสถานศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

              ทั้งนี้ ระบบ e-Studentloan จะขึ้นหน้าจอให้ผู้ใช้งานของสถานศึกษากรอกข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนประกอบด้วย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน , ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล

Download รายละเอียดวิธีการการลงทะเบียนข้อมูลและการรับรหัส OTP >> คลิกที่นี่<<

Download วิธีการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนข้อมูลและการรับรหัส OTP >> คลิกที่นี่<<
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

Untitled Document
กองทุนฯ ขอแจ้งสถานะการให้บริการระบบ e-Studentloan ที่มีปัญหาติดขัด ดังนี้ (20 มิถุนายน 2560)

  1. ในช่วงเริ่มการเปิดระบบ e-Studentloan ของปีการศึกษา 2560 ทาง Google ได้ป้องกัน(Block) การรับ e-mail แจ้งรหัส OTP จากกองทุนฯ จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ใช้ Gmail จะไม่สามารถรับ e-mail แจ้งรหัส OTP จากกองทุนฯ ได้ โดยกองทุนฯ ได้ประสานให้ Google ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ววันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 น.

  2. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 กองทุนฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับรหัส OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ของสถานศึกษา และมีสถานศึกษาบางส่วนไม่ได้รับรหัส OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทำการป้องกันข้อความ (Block) โดยกองทุนฯ ได้ทำการประสานให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.Untitled Document
  การตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan (22/07/2558)

                 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan เพื่อไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์เอกสาร

Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัพพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่ <<

Untitled Document
  การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 , 11

                 สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบ e-Studentloan แล้วเกิดความผิดปกติจากการใช้งานระบบ เช่น กดปุ่มค้นหาข้อมูลแล้วระบบไม่แสดงข้อมูล , กดปุ่มค้นหาข้อมูลตำบล-อำเภอ แล้วระบบไม่แสดงข้อมูล เป็นต้น

                 ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้งานทำการ Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View สำหรับ Internet Explorer เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View >> คลิกที่นี่ <<