: กรุณากรอกข้อมูลบุคคลของท่าน :
   
เลขประจำตัวประชาชน : * 
ชื่อ : *  (ไม่ต้่องระบุคำนำหน้าชื่อ)
นามสกุล : * 
วันเดือนปีเกิด : *  (ตัวอย่าง 1 กุมภาพันธ์ 2530 ใส่ 01022530)
อีเมล : * 
ยืนยันอีเมลอีกครั้ง : * 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :   
   
   
   
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนยืนยันการลงทะเบียน   
 
 

 

ขณะนี้พบปัญหาการจัดส่งรหัส OTP ของนักเรียน นักศึกษาที่ใช้อีเมลของ
Hotmail.com, Hotmail.co.th, Outlook.com, Outlook.co.th, Windowslive.com, Live.com, MSN.com
ดังนั้น กองทุนฯ ขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษาใช้อีเมลอื่นที่ไม่มีปัญหาในขณะนี้ เช่น Gmail.com, Yahoo.com เป็นต้น
ขออภัยในความไม่สะดวก