การยืนยันตัวต้นด้วยรหัส OTP
ท่านต้องมี E-mail ที่เป็นของตนเองเพื่อใช้สำหรับรับรหัสการยืนยันตัวตน (OTP)ในขั้นตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และขั้นตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
 
กรณีที่ท่านใช้ e-Mail ของ hotmail.com หรือ outlook.com
ในการรับรหัส OTP ท่านจะต้องทำการตั้งค่าใน e-Mail ของท่าน
ก่อนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม
โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้ (คลิกเพื่อดูวิธีการตั้งค่า)