ตรวจสอบผลการโอนเงินและยอดหนี้ผู้กู้ยืม
 

   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400